ALGEMENE VERKOOPS – EN LEVERINGSVOORWAARDEN.


ALGEMENE VERKOOPS – EN LEVERINGSVOORWAARDEN.

 Behoudens uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen andersluidende bepalingen geschiedt elke verkoop, levering, plaatsing of uitvoering van werken door de ECONIER met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de klant/opdrachtgever, onder de hiernavolgende voorwaarden en bepalingen.

 Eventuele voorwaarden van de klant/opdrachtgever, ook al worden deze medegedeeld in het kader van een prijsaanvraag of – bieding, worden geacht niet door ons te zijn aanvaard, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

  

1.Al onze offertes zijn excl. Btw mits anders aangegeven, en vrijblijvend. Prijsopgaven zijn 30 dagen geldig, tenzij anders vermeld in de opgave. Met het aanvaarden van een offerte of prijsaanvraag aanvaardt de klant/opdrachtgever de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de ECONIER.

 Offertes die worden opgesteld op basis van aangeleverde of opgegeven hoeveelheden of maten en worden aanvaard door de klant/opdrachtgever zijn slechts bindend voor zover de in deze offertes opgegeven hoeveelheden of maten met de werkelijkheid overeenstemmen. Datgene wat niet is voorzien in de offerte en wordt uitgevoerd en aanvaard door de klant/opdrachtgever, geeft recht op een met deze meerwerken corresponderende prijs.

  

2.Klachten worden 8 dagen na levering, plaatsing, uitvoering of factuurdatum niet meer aanvaard; zij moeten op straffe van niet ontvankelijkheid schriftelijk bij aangetekende brief worden gedaan en schorsen de betalingsverplichting niet op.

 Het niet formuleren van enige klacht binnen voornoemde termijn, inbezitname van de werken en het gebruiken, genieten of aanpassen ervan, alsook het betalen van een factuur, heeft de aanvaarding en oplevering van de werken tot gevolg.

 Aanvaarding of oplevering zoals hiervoor bepaald heeft tot gevolg dat de ECONIER niet gehouden is tot vrijwaring wegens eventuele zichtbare gebreken. Voor eventuele verborgen gebreken kan slechts vrijwaring verschuldigd zijn voor een periode van maximaal 6 maanden na voorlopige oplevering of aanvaarding onder de voorwaarde dat binnen de 3 maanden een rechtsvordering desbetreffend wordt ingesteld na ontdekking van het ev. gebrek.

De ECONIER is niet verantwoordelijk voor manipulaties of bewerkingen die de klant/opdrachtgever zelf, of de door hem aangestelden, zouden hebben uitgevoerd aan de geleverde of geplaatste goederen/materialen/planten. Tenzij andersluidende overeenkomst worden geleverde, geplaatste of bestelde goederen of materialen niet teruggenomen, omgeruild of teruggezonden. De klant/opdrachtgever is verantwoordelijk voor de eventuele slechte of gebrekkige opslag van de goederen of planten die zich bij hem bevinden.

 ECONIER is enkel aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door haar opzet of grove nalatigheid in de uitvoering van de overeenkomst. Zij is in geen geval aansprakelijk voor enige indirecte en/of incidentele schade en of inkomstenderving die de opdrachtgever zou lijden ingevolge de uitvoering van de diensten of niet uitvoering van de diensten in het kader van de overeenkomst. In elk geval is de ev. aansprakelijkheid van ECONIER beperkt tot maximaal de contractuele waarde van de overeenkomst.

 

 3.Behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst zijn onze facturen betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

 Bij gebreke van betaling op de vervaldag is het bedrag van de factuur of het daarop nog verschuldigde saldo onmiddellijk eisbaar, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. In dat geval is van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, een interest verschuldigd van 10 % met ingang van de datum van de factuur, waarbij elke begonnen maand beschouwd wordt als zijnde verlopen.

 Het bedrag van elke factuur dat niet volledig betaald is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling verhoogd met een forfaitaire schadevergoeding van 10 % van het verschuldigde bedrag met een minimum van 125 euro.

 

4.Behoudens schriftelijk andersluidende overeenkomst of toestemming kan er geen compensatie plaatsvinden tussen vorderingen of bedragen die aan de ECONIER verschuldigd zijn en deze die de klant/opdrachtgever meent te kunnen vorderen van de ECONIER

  Leverings- en of uitvoeringstermijnen worden steeds slechts ten titel van inlichting aangeduid; vertraging in de levering en plaatsing of uitvoering is geen reden tot ontbinding van de overeenkomst of tot het vorderen van een schadevergoeding. Ingeval de bestelde goederen niet kunnen worden geleverd om redenen onafhankelijk van de wil van de ECONIER kan geen schadevergoeding worden gevorderd.

  

5.Indien de klant/opdrachtgever om welke reden ook eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te kennen geeft de overeenkomst niet te willen uitvoeren of te verbreken, is aan de ECONIER bovenop het reeds geleverde en uitgevoerde van rechtswege een forfaitaire niet herleidbare schadevergoeding verschuldigd voor al haar uitgaven, arbeid en alles wat zij bij de aanneming had kunnen winnen gelijk aan minimum 30 % van het totale bedrag dat het voorwerp uitmaakt van de overeenkomst, onverminderd het recht van de ECONIER een hogere schadevergoeding te vorderen, mits daartoe aanleiding zou bestaan.

 

 6.Bij een totaalbedrag gelijk aan of hoger dan 5 000.00€ (VIJFDUIZEND EURO) vraagt de Econier een voorschot van 30% op het totaalbedrag.

 

7.Het niet betalen van 1 of meerdere facturen, alsook het niet betalen van eventuele voorschotten die zouden zijn overeengekomen, verschaft de ECONIER het recht om haar prestaties op te schorten en maakt een ernstige tekortkoming uit die de ontbinding van de overeenkomst ten laste van de klant/opdrachtgever rechtvaardigt. Ingeval van ontbinding is de hierboven bepaalde niet herleidbare schadevergoeding verschuldigd.

  

8.In geval van vreemde oorzaak of overmacht is de ECONIER gerechtigd haar verbintenissen op te schorten of eenzijdig te annuleren, na de klant/opdrachtgever daarvan in kennis te stellen. Deze opschorting of annulering leidt niet tot enig recht op schadevergoeding.

Worden o.a. als vreemde oorzaak beschouwd : oorlog, staking of lockout, schaarste van grondstoffen of koopwaar, planten, abnormale weersomstandigheden, brand-, natuur of andere rampen, overheidsbeslissingen die een invloed hebben op de uitvoering van de overeengekomen verbintenissen, dit tevens in hoofde van de leveranciers van de ECONIER.

 

 9.Het plantseizoen loopt van 15 oktober t.e.m. 15 april. Beplantingswerken uitgevoerd buiten het plantseizoen vallen in geen geval onder de garantie.

  

10.Onze onderhoudsbeurten starten onmiddellijk na de uitgevoerde groenwerkzaamheden, gras zaaien, aanplanting, et cetera. Onderhoudsseizoen loopt tussen 1 maart en 30 oktober, mede afhankelijk van het seizoensverloop.

 

 11.Garantie kan enkel gegeven worden door natuurlijke sterfte.( niet door schade aangericht door derden, vandalisme, onnatuurlijke oorzaken of slecht onderhoud ervan door derden)

 

 12.Alle hoe ook genaamde taksen en o.a. de BTW zijn voor rekening van de klant/opdrachtgever.

 

 13.De geleverde en geplaatste goederen/materialen/planten blijven de eigendom van de ECONIER tot volledige betaling van de hoofdsom, interesten, kosten en belastingen. De risico’s zijn ten laste van de klant/ opdrachtgever vanaf het verlaten van onze magazijnen.

 

 14.Alle geschillen, o.a. betreffende de betaling, levering of de uitvoering, die tussen contracterende partijen mochten ontstaan, worden beheerst door het Belgische recht en zullen onderworpen worden aan de bevoegde rechter te Antwerpen.